Informace pro spotřebitele

NAJFIN CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 962/123, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27813967,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30435
(dále „samostatný zprostředkovatel”)

tímto poskytuje INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle § 93 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon”)

I.
Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

Společnost NAJFIN CZ s.r.o. je oprávněna zprostředkovávat spotřebitelský úvěr a spotřebitelský úvěr na bydlení na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele dle § 17 zákona. Zprostředkovatelskou činnost vykonává na základě smlouvy uzavřené s více poskytovateli spotřebitelského úvěru a spotřebitelského úvěru na bydlení a to prostřednictvím statutárního orgánu, jeho pracovníka nebo vázaného zástupce.

II.
Kontaktní údaje

Poštovní adresa pro doručování: NAJFIN CZ, s.r.o., Nádražní 962/123, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Telefonní číslo: +420 737 889 121
ID datové schránky: 64sphzr
E-mail: info@najfin.cz
Internetové stránky: www.hypoteka-nemovitosti.cz
Statutární orgán: Renáta Čížová, Věra Čížová, Rostislav Číž, Pavel Kukučka, jednatelé

Je-li zprostředkovatel zastoupen jeho pracovníkem nebo vázaným zástupcem, je jejich povinnost spotřebiteli poskytnout i své identifikační a kontaktní údaje.

III.
Údaje o registru, kde je možné ověřit si oprávnění zprostředkovatele

Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo jeho vázaného zástupce je možné ověřit si v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů vedeném Českou národní bankou, který je zdarma přístupný na jejích internetových stránkách na adresu www.cnb.cz, v sekci „Dohled a regulace” a podsekci „Seznamy a evidence”.

IV.
Informace o neposkytování rady

Samostatný zprostředkovatel poskytuje zprostředkování spotřebitelského úvěru způsobem, při kterém neposkytuje radu podle § 85 odst. 1 zákona. Spotřebiteli nedoporučuje žádný konkrétní produkt. Spotřebitel, na základě odpovědí na několik otázek týkajících se poptávky klienta a jeho finanční situace, obdrží nabídku nebo nabídky a sám si vybere, která nabídka je pro něj nejvýhodnější.

VI.
Informace o doplňkové službě

Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmí být svázáno s jakoukoli doplňkovou službou.

VII.
Mechanismus vyřizování stížností

Na služby zprostředkovatele může spotřebitel podat stížnost dle reklamačního řádu samostatného zprostředkovatele písemným podáním zaslaným poštou na korespondenční adrese NAJFIN CZ, s.r.o., Nádražní 962/123, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, emailem na: info@najfin.cz nebo osobně na kontaktní adrese: Nádražní 962/123, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Stížnost je vyřizována bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti, resp. dodání všech potřebných podkladů pro její vyřízení. Ve zvlášť komplikovaných případech může být tato lhůta prodloužena a o prodloužení této lhůty je spotřebitel informován. Podrobné informace o postupu vyřizování reklamací a stížností jsou zveřejněny v reklamačním řádu na internetové stránce: www.hypoteka-nemovitosti.cz

VIII.
Možnost mimosoudního řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra

V případě, že spotřebitel nebude s vyřízením své stížnosti spokojen, může podat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem, se sídlem Legerova 1581/69, PSČ 110 00 Praha 1, tel.: (+420) 257 042 070, email: arbitr@finarbitr.cz. Finanční arbitr je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, věcně příslušným v oblasti výše uvedených finančních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Internetová adresa tohoto subjektu je www.finarbitr.cz - zde je možné získat bližší informace o podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tím není dotčeno právo spotřebitele obrátit se na příslušný soud. Žalobu na samostatného zprostředkovatele lze podat u místně příslušného soudu. Komunikace probíhá v českém jazyce.

IX.
Orgán dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha, a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru, nejdéle však do doby 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru tj. do 1. 6. 2018, kdy se orgánem dohledu stane Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, PSČ 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz)

X.
Odměny a pobídky

Není-li výše odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel zaplatit samostatnému zprostředkovateli za službu v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení, dosud známá, bude tato skutečná částka později uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých spotřebiteli poskytovatelem podle § 94 zákona.

Samostatný zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby. Vzhledem k tomu, že samostatný zprostředkovatel pobírá odměnu nebo pobídku od poskytovatele, není oprávněn požadovat nebo přijímat jakoukoliv odměnu od spotřebitele nebo třetí osoby.

Na žádost spotřebitele je zprostředkovatel povinen sdělit údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovává.